شرکت تعاونی دام زرع ابرکوه
کارگزار نمونه استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 1393
شرکت تعاونی دام زرع ابرکوه
شرکت تعاونی نمونه کشوری و استانی در سال 1392
شرکت تعاونی دام زرع ابرکوه
برترین خریدار گندم استان یزد در سال 1394
مدیر عامل شرکت تعاونی دام زرع ابرکوه
مهندس عبدالرسول زارع رئیس آبادی

مطالب و نوشته های اخیر